Доставка и монтаж на технологично оборудване за локална пречиствателна станция за 60 Е.Ж.

В началото на 2016г. фирма 'Екотим Инженеринг 09" ООД успешно завърши доставка, монтаж и пуск в експлоатация на технологично оборудване към локална пречиствателна станция за 60 Е.Ж., обслужваща шивашко предприятие в гр. Видин. 

Сградата на предприятието беше с изградена стоманобетонова изгребна яма с обем около 30м3. Скъпият експлоатационен разход за изпомпване и почистване, принуди възложителите да потърсят алтернативен подход за третиране и отвеждане на отпадъчната вода от производственият цех. 

Фирма "Екотим Инженеринг 09 " ООД предостави задание за преработка на съществуващата изгребна яма от еднокамерна в двукамерна, където в последствие доставихме, монтирахме и пуснахме в експлоатация технологично оборудване за пречистване на битово-фекалните води от сградата.

Изпълнената технология гарантира висок пречиствателен ефект на отпадъчните води с редукция по основните замърсители, както следва: БПК5-95%, ХПК-86% и неразтворени в-ва-88%. 

Етапи на изпълнение:

 

17 November 2016


« Към всички новини