Нормативна база

Закон за водите

Закон за опазване на околната среда

Закон за устройство на територията

Наредба N9/16.03.2001г- за качеството на водата предназначено за питейно-битово водоснабдяване

Наредба N12/18.06.2002г- за качествени изисквания към повърхностни води предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Наредба N4/17.06.2005г- за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Наредба N10/03.07.2001г- за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти

Наредба N6/09.11.2000г- за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчни води, зауствани във водни обекти

Наредба N7/14.11.2000г- за условията и реда на заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на насели места

Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане и замърсяване на околната среда над допустимите норми

Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ